Natureimages Photography, Hangzhou, China.   

Before dawn of Chongqing Yuzhong district

本质映像水印2018.png